Regler för vattenskoter

Regler för vattenskoter

Du får hyra och köra vattenskoter själv om:

Den 1 juni 2019 infördes en ny bestämmelse i vattenskoterförordningen om åldersgräns på 15 år för att få framföra vattenskoter.

Skada inte människor, natur eller miljö

Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening. En befälhavare har ansvar att köra säkert och inte orsaka skada eller problem för människors hälsa, natur eller miljö.

Det ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen.

Att köra vattenskoter kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt. Några exempel.

Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur.
Risk för olyckor: Den som kör nära badande människor kan riskera att köra på dem.
Påverkan på växt- och djurliv: I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
Störande för fågellivet: Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Alkohol

För alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

Var får du köra vattenskoter?

Du får köra i allmänna farleder och öppet vatten

Regler för vattenskoter – Hastighet

I hamnar, passager, bryggnära områden följer du de angivna max knop skyltar precis som övrig båttrafik.